Algemene voorwaarden/Terms and Conditions online ticketverkoop, versie 1.2 - 24 september 2023

do 24 november 2022

The Terms and Conditions below are stated in Dutch. Make sure you can translate these Terms and Conditions witch an accurate translation method before buying online tickets.

Algemene voorwaarden online ticketverkoop, versie 1.2 – 24 september 2023

1. Definities

De hierna met een beginhoofdletter aangeduide begrippen hebben in deze Algemene Voorwaarden de volgende betekenis:
a. Ticket Voorwaarden: deze algemene voorwaarden voor Ticket verkoop van BizzServices
b. Evenement: de georganiseerde gebeurtenis, zoals een gebeurtenis van muzikale, culturele, sportieve en/of recreatieve aard, waarvoor BizzServices Tickets verkoopt namens de Evenementhouder
c. Evenementhouder: de natuurlijke of rechtspersoon die een Evenement produceert of organiseert en daarvoor verantwoordelijk is
d. Klant: de natuurlijke of rechtspersoon met wie BizzServices een overeenkomst aangaat betrekking hebbend op het verstrekken van een Ticket
e. Overeenkomst: de overeenkomst tussen BizzServices en Klant ter verkrijging van Tickets voor Evenementen
f. Ticket: het digitale document dat dient als toegangsbewijs voor een Evenement
g. Ticketpagina: de url waarop het Ticket wordt aangeboden
h. Servicekosten: de eventuele kosten die Klant betaalt voor de aankoop van een of meerdere Tickets. Deze kosten zijn niet refundable.
i. Betaalkosten: de eventuele kosten die Klant betaalt voor de gekozen betaalmethode van een of meerdere Tickets. Deze kosten zijn niet refundable.

2. Toepasselijkheid

a. Deze Ticket Voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van Tickets t.b.v. de Evenementhouder(s).
b. De toepasselijkheid van andere voorwaarden van Klant wijst BizzServices uitdrukkelijk van de hand.
c. Partijen kunnen alleen schriftelijk wijzigingen ten opzichte van de Algemene Voorwaarden overeenkomen. BizzServices is gerechtigd de Ticket voorwaarden te wijzigen en gewijzigde Ticket voorwaarden van toepassing te verklaren op Overeenkomsten. Eventuele herziene Ticket voorwaarden zijn op de website van BizzServices raadpleegbaar.
d. Op de Overeenkomst zijn van toepassing de algemene voorwaarden van de Evenementhouder van het Evenement. Indien nog niet in het bezit van Klant, zal de Evenementhouder op verzoek de algemene voorwaarden van de Evenementhouder toezenden.

3. Totstandkoming overeenkomst

a. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn alle aanbiedingen, daaronder begrepen advertenties en prijslijsten zoals vermeld op de website van BizzServices vrijblijvend.
b. BizzServices treedt bij het aanbieden en verkopen van Tickets aan Klant op als bemiddelaar bij de totstandkoming van de Overeenkomst tussen Klant en Evenementhouder. BizzServices is geen partij bij de Overeenkomst die tot stand komt door de aankoop van een Ticket. De Overeenkomst komt tot stand nadat Klant via BizzServices een of meerdere Tickets heeft gekocht. BizzServices verschaft de Tickets namens Evenementhouder.
c. Klant dient voordat hij zijn reservering bevestigt altijd goed te controleren of de juiste Tickets zijn gereserveerd. Vanaf het verzenden van de tickets is de klant verantwoordelijk voor het ontvangen van de Tickets en berust het risico voor verlies, diefstal of misbruik van het Ticket bij Klant. Als wordt getwijfeld aan de juistheid van de gegevens die Klant heeft ingevoerd bij de bestelling, kan BizzServices contact met Klant opnemen met behulp van de gegevens die Klant heeft ingevoerd. Als BizzServices Klant niet kan bereiken en de gegevens derhalve niet kan controleren, kan BizzServices ertoe overgaan de reservering te annuleren en de Tickets alsnog te verkopen aan een andere Klant. Indien BizzServices twijfelt aan de juistheid of de geldigheid van de door de Klant bij de bestelling ingevoerde gegevens of het door de Klant gebruikte betaalmiddel, dan heeft zij het recht om de reservering van de Klant te annuleren en de Tickets alsnog te verkopen aan een andere Klant. BizzServices zal zich inspannen om de Klant in een dergelijk geval te informeren. Iedere Overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de desbetreffende producten of diensten.
d. BizzServices en/of de Evenementhouder behouden zich het recht voor om een maximum te stellen aan het aantal te reserveren/kopen Tickets. Bij een overschrijding van dit maximum door de Klant, is BizzServices en/of de Evenementhouder gerechtigd om de reservering van de Tickets boven het maximumaantal ongedaan te maken of de betreffende Tickets ongeldig te maken.
e. Tickets kunnen niet worden geretourneerd. Het bepaalde in artikel 6:230p sub e Burgelijk Wetboek is van toepassing op tickets.

4. Prijzen en betaling

a. BizzServices verkoopt Tickets namens Evenementhouders die de prijs en het aantal beschikbare plaatsen bepalen. Informatie betreffende prijs en beschikbaarheid wordt vrijblijvend en onder voorbehoud verstrekt.
b. Klant betaalt voor de door middel van de website bestelde producten dan wel diensten, de in de Overeenkomst vermelde prijs. Betaling vindt plaats op de op de website van BizzServices aangegeven wijze. Aan de bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel) voorwaarden worden gesteld.
c. Alle prijzen van Tickets zijn in euro\'s, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld. De rechtspersoon Evenementhouder is verantwoordelijk voor het eventuele afdragen van btw. Verzoek van Klant voor een btw-specificatie of factuur dient per e-mail worden aangevraagd bij de Evenementhouder.
d. BizzServices kan bij elke bestelling servicekosten in rekening brengen. Daarnaast kan BizzServices betaalkosten in rekening brengen die afhankelijk zijn van de gekozen betaalmethode.
e. Servicekosten en betaalkosten zijn vrijgesteld van BTW.
f. Indien Klant de verschuldigde bedragen niet tijdig betaalt, is Klant, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag wettelijke rente verschuldigd. Indien Klant na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan BizzServices de vordering uit handen geven, in welk geval Klant naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten.

5. Levertermijnen

a. Tickets worden verzonden naar het e-mailadres dat Klant heeft opgegeven bij de bestelling nadat de betaling is gedaan. BizzServices zal het door Klant opgegeven e-mailadres als juist blijven beschouwen, totdat Klant aan BizzServices een nieuw e-mailadres heeft meegedeeld.
b. De door BizzServices opgegeven levertijden zullen nimmer te beschouwen zijn als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient BizzServices schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
c. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft Klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de bestelling te annuleren dan wel de Overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van Klant redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat deze de Overeenkomst in stand laat.

6. Afgelaste en verschoven evenementen

a. Het is de verantwoordelijkheid van Evenementhouder om via de ticketpagina te informeren of een Evenement is afgelast of verschoven en wat de nieuwe tijd of locatie zal zijn.
b. Het is de verantwoordelijkheid van Klant om na te gaan via de ticketpagina of een Evenement is afgelast of verschoven en wat de nieuwe tijd of locatie zal zijn.
c. BizzServices is niet verantwoordelijk voor eventueel gemaakte kosten van de Klant die voortkomen uit afgelaste en verschoven evenementen.
d. Indien een Evenement wordt afgelast of verschoven, dan kan Klant de Tickets voor dit Evenement inleveren conform de regeling zoals bepaald door de Evenementhouder. Voor de betreffende voorwaarden verwijzen wij u naar de Algemene Voorwaarden van de organisator van het evenement. Indien de Evenementhouder BizzServices verzoekt om de Klant de ticketprijs te restitueren, dan zal BizzServices dit doen nadat zij de betreffende gelden van de Evenementhouder heeft ontvangen. Service- en betaalkosten kunnen niet worden gerestitueerd.

7. Tickets

a. De door BizzServices gedistribueerde Tickets blijven eigendom van de Evenementhouder. Het is de Klant niet toegestaan om een Ticket door te verkopen indien dit in strijd is met de wet. Daarnaast kan een Evenementhouder de doorverkoop of het gebruik op commerciële wijze van een Ticket verbieden. De Klant dient dit na te gaan in de algemene voorwaarden van de organisator, waar op het Ticket (en gedurende het bestelproces) naar wordt verwezen. Bij (poging tot) doorverkoop of commercieel gebruik in strijd met de wet of de voorwaarden van de Evenementhouder, is de Evenementhouder gerechtigd het betreffende Ticket ongeldig te maken en/of de Klant een boete op te leggen. Houders van ongeldige toegangsbewijzen zal de toegang tot het Evenement worden ontzegd, zonder recht op schadevergoeding.
b. Na ontvangst dient Klant de Tickets te controleren, aangezien fouten niet altijd kunnen worden hersteld. Na aanschaf kunnen Tickets niet meer geruild of vergoed worden.
c. Speciale wensen, zoals het reserveren van rolstoelplaatsen, dienen tijdig en uitdrukkelijk kenbaar te worden gemaakt bij de Evenementhouder. BizzServices is niet verantwoordelijk dat aan speciale wensen tegemoet kan worden gekomen.

8. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

a. De op het Ticket van BizzServices rustende industriële en intellectuele eigendomsrechten behoren toe aan BizzServices dan wel haar licentiegever. Klant zal zich onthouden van gedragingen waardoor rechten of andere belangen te dier zake van BizzServices dan wel haar licentiegever zouden kunnen worden geschaad.
b. Het is Klant niet toegestaan enige aanduiding betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom van het Ticket te verwijderen of te wijzigen, danwel enige wijziging aan te brengen in de vorm of enig ander kenmerk van het Ticket.
c. Het is Klant verboden het Ticket te vervalsen, te vermenigvuldigen of op enige wijze te reproduceren.
d. De Overeenkomst strekt niet tot de overdracht van enig intellectueel eigendomsrecht van BizzServices aan Klant.

9. Privacy

a. De verstrekte gegevens door de Klant bij aankoop van tickets zullen door BizzServices zullen uitsluitend worden gebruikt om de dienstverlening te verbeteren.
b. De verstrekte gegevens door de Klant bij aankoop van tickets komen beschikbaar voor de verkopende Organisatie. Wellicht dat de organisatie de gegevens zal gebruiken voor het
versturen van mailings.
c. De verstrekte gegevens door de Klant bij aankoop van tickets zullen nimmer aan derden beschikbaar worden gesteld.
d. Van onze opdrachtgevers verwachten we dat ze hiermee zorgvuldig zullen omgaan. Mocht dat niet zo zijn, dan horen we dat graag en zullen we de betreffende opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen en indien we dat nodig achten de opdrachtgever uitsluiten van online ticketverkoop.
e. Let wel: we stellen ons niet aansprakelijk voor het privacy beleid van onze opdrachtgevers.

10. Aansprakelijkheid

a. BizzServices kan niet worden aangemerkt als de organisator (Evenementhouder) van het Evenement en is niet verantwoordelijk voor en verleent geen garantie op de (artistieke) kwaliteit en inhoud van het Evenement en de gang van zaken in of rond het Evenement en aanvaardt op basis van dit gegeven geen enkele aansprakelijkheid.
b. Met uitzondering van de overige aansprakelijkheidsbepalingen in deze Algemene Voorwaarden, is de totale aansprakelijkheid van BizzServices wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming, dan wel wegens onrechtmatige daad, beperkt tot vergoeding van directe schade tot ten hoogste het bedrag dat voor de Tickets aan Klant in rekening is of kan worden gebracht, tenzij de schade het gevolg is van opzet en/of grove schuld van BizzServices of haar ondergeschikten.
c. De aansprakelijkheid van BizzServices wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat in alle gevallen slechts indien Klant BizzServices onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en BizzServices ook na die termijn toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van haar verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat BizzServices in staat is adequaat te reageren.
d. Klant vrijwaart BizzServices voor alle aanspraken van derden verband houdende met het niet of onvoldoende naleven door Klant van enige verplichting jegens BizzServices, al dan niet voortvloeiende uit de Algemene Voorwaarden.
e. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Klant de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij BizzServices meldt.
f. BizzServices kan op geen enkel moment aansprakelijk worden gehouden voor welke vorm van schade aan of verlies van het Ticket dan ook. Bij verlies of diefstal kan de Klant geen aanspraak maken op een vervangend Ticket of terugbetaling van enige gelden. BizzServices is evenmin aansprakelijk voor vertraging of het niet of onjuist afleveren van Tickets, indien vertraging of het niet of onjuist afleveren niet kan worden toegerekend aan BizzServices.
g. BizzServices aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor door Klant bij derde partijen verkregen Tickets. BizzServices kan evenmin de echtheid hiervan garanderen.
h. BizzServices kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor enigerlei schade die de houder van dit toegangsbewijs ondervindt door handelen of nalaten van derden.

11. Overmacht

a. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan BizzServices kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt.
b. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft BizzServices in geval van overmacht het recht om de uitvoering van de bestelling van Klant op te schorten, zulks door dit schriftelijk aan Klant mee te delen en zulks zonder dat BizzServices gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

a. Op alle overeenkomsten met BizzServices is Nederlands recht van toepassing.

13. Diversen

a. Klanten die te laat bij het Evenement arriveren, worden – voor zover mogelijk - toegelaten tijdens geschikte momenten gedurende het Evenement. Toegang kan echter niet worden gegarandeerd.
b. Waar in deze Algemene Voorwaarden BizzServices zich verplicht tot het doen van een schriftelijke mededeling, is BizzServices gerechtigd deze mededeling langs elektronische weg te doen, zoals maar niet beperkt tot een e-mailbericht of fax.
c. Kennelijke vergissingen en schrijffouten op de website van BizzServices dan wel in offertes, orderbevestigingen, Tickets en/of andere bescheiden, binden BizzServices niet.
d. Bij verschil van mening tussen BizzServices en Klant over de vertaling en/of de uitleg van de Algemene Voorwaarden is de Nederlandse versie ervan beslissend.
e. Indien een of meer van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of enige andere overeenkomst met BizzServices in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door BizzServices vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.


Kijk voor meer informatie op: https://www.latinworld.nl/salsa/tickets/info/

 

Salsa Romos Groningen